top

Polityka jakości i środowiska

ZINTEGROWANA POLITYKA JAKOŚCI, ŚRODOWISKA I BHP TELE-FONIKI Kable S.A.

 

TELE-FONIKA Kable S.A. należy do największych europejskich producentów kabli i przewodów. Jest uznanym i sprawdzonym dostawcą wyrobów do światowych firm sektora telekomunikacyjnego, energetycznego, elektronicznego, stoczniowego, wydobywczego i motoryzacyjnego

Celem Spółki jest jak najpełniejsze zaspokojenie potrzeb i oczekiwań Klientów, ciągłe umacnianie pozycji rynkowej firmy, zgodność z przepisami prawnymi, ochrona zdrowia i życia pracowników, tworzenie warunków przyjaznych dla otoczenia i akceptowanych przez społeczeństwo lokalne.

Przyjętą Politykę Jakości, Środowiska i BHP realizujemy poprzez:

 • Produkcję i dystrybucję wyrobów spełniających wymagania pod względem jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Spełnienie specyficznych wymagań klientów, wymagań prawnych i innych oraz zachowanie poufności informacji.
 • Ukierunkowanie uwagi wszystkich pracowników na znaczenie spełnienia wymagań klienta.
 • Umacnianie wizerunku firmy, jako wiarygodnego, terminowego dostawcy, prowadzącego partnerskie kontakty handlowe.
 • Podnoszenie  kwalifikacji pracowników i ich świadomości tak, aby każdy z nich rozumiał znaczenie swojej pracy, a także czuł się odpowiedzialny za swój wpływ na środowisko oraz stałe podnoszenie bezpieczeństwa i jakości wykonywanej pracy.
 • Stosowanie i rozwój nowoczesnych technologii, materiałów i surowców bezpiecznych w użyciu oraz przyjaznych dla środowiska.
 • Dążenie do zmniejszania zagrożeń i ryzyka występującego na stanowiskach pracy.
 • Zapobieganie wypadkom, urazom i stanom chorobowym.
 • Efektywne i oszczędne gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz mediami energetycznymi.
 • Prowadzenie racjonalnej i bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami.
 • Ograniczanie i zapobieganie emisji zanieczyszczeń do środowiska.
 • Ciągłe dążenie do doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskowego zgodnego z normą ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, specyfikacją ISO/TS 16949:2009.

Zarząd Firmy TELE-FONIKA Kable S.A. zapewnia, że polityka jest zrozumiała i wdrożona, jest publicznie dostępna dla zainteresowanych stron oraz komunikowana osobom pracującym pod jej nadzorem. Zarząd deklaruje przeznaczenie odpowiednich zasobów w ramach posiadanych środków do realizacji Polityki tak, aby wszyscy pracownicy mogli się w pełni angażować w osiąganie celów.

 

Katowice, dn.10.03.2014 r.                                   Zarząd Firmy TELE-FONIKA Kable S.A.